Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych “Wiosna” prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

cloud

Unia Europejska

PROJEKT: „TERMOMODERNIZACJA 3 BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSU WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ „WIOSNA” W KRZYDLINIE MAŁEJ”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa nr 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie nr 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI

Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej 3 budynków wchodzących w skład kompleksu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Wiosna”. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zmniejszenie poziomu zużycia energii cieplnej, poprawę jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia dzieci zamieszkujących placówkę, pracowników Domu Dziecka „Wiosna” i mieszkańców gminy Wołów.

Wartość projektu: 2 835 649,73 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 410 302,26 zł

Okres realizacji: XII 2016 – X 2018